Regulamin - aeroBUS.pl

Regulamin przewozów aerobus.pl

§1 DEFINICJE

1. Aerobus.pl, zwany dalej Przewoźnikiem, jest marką firmy ONTARIO zarejestrowaną w Ciepielowicach, ul. Długa 17, 49-120 Dąbrowa, NIP 9910405678. Adres fizyczny firmy: Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42/128.
2. Pasażer rezerwujący – osoba jako pierwsza dokonuje rezerwacji na dany przejazd (transfer).
3. Inny pasażer – osoba, która wykupiła przejazd na kurs wcześniej zarezerwowany przez pasażera rezerwującego (zob. pkt 2), który zgodził się na współdzielenie przejazdu z innymi pasażerami.

§2 REZERWACJE

1. Opłacenie rezerwacji jest jednoznaczne z zawarciem umowy z aerobus.pl i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
2. Opłaty za przejazd można dokonać w formie przedpłaty – za pomocą szybkich transferów internetowych lub zwykłego przelewu bankowego.
3. Rezerwację uznaje się za opłaconą po zaksięgowaniu środków na naszym koncie.
4. Złożenie zapytania ofertowego (wyceny rezerwacji) nie wiąże się z żadnymi kosztami ani nie jest w żaden sposób zobowiązujące.
5. Pasażer, który rezerwuje przejazd i zgodził się na współdzielenie pojazdu z innymi, obcymi pasażerami, nazywany jest pasażerem rezerwującym. Kierunek przejazdu, godzina odjazdu i inne szczegóły transferu, dostosowywane są do każdego pasażera. Pozostali pasażerowie, którzy jadą tym samym kursem również dostosowują się do godzin podanych przez przewoźnika.

§3 BEZPIECZEŃSTWO

1. Pasażerowie zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa, zarówno obowiązującego w przewozach osób, jak również innych.
2. Zabrania się przewożenia rzeczy uznanych za niebezpieczne dla zdrowia lub życia pasażerów i kierowcy, jak również mogących spowodować uszkodzenie, zniszczenie lub pomniejszenie wartości mienia przewoźnika.
3. Zabrania się przewożenia przedmiotów i środków zabronionych prawem (narkotyki, broń, materiały wybuchowe itp).
4. Osobom nietrzeźwym, będącym pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, kierowca może odmówić wejścia do pojazdu.
5. W uzasadnionych przypadkach (m.in. agresywne zachowanie, niestosowanie się do poleceń kierowcy lub obsługi, niszczenie mienia, zakłócanie porządku, zmniejszenie komfortu podróży innych pasażerów), pasażer może zostać wyproszony z środka transportu.

§4 BAGAŻ

1. Pasażer może zabrać na pokład 1 dużą walizkę/torbę (max 25-30 kg) i jedną sztukę mniejszego bagażu podręcznego (max 10 kg).
2. Istnieje możliwość bezpłatnego zwiększenia limitu, w miarę dostępnego w pojeździe miejsca (większa ilość bagażu, bagaż nietypowy, przewóz sprzętu sportowego, instrumentów muzycznych).
3. W uzasadnionych przypadkach (podejrzenie przewożenia zabronionych przedmiotów itp), kierowca może odmówić przyjęcia bagażu na pokład busa.
4. Zabrania się przewożenia bagażu na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

§5 PRZEJAZD

1. Aerobus.pl świadczy usługi przewozu osób spod domu na lotniska, z lotnisk w drugą stronę, jak również przewóz osób po innych trasach.
2. Pasażerowie zobowiązani są do jazdy w zapiętych pasach bezpieczeństwa od momentu ruszenia w drogę do momentu całkowitego zatrzymania pojazdu w miejscu docelowym.
3. Ustalenie trasy przejazdu leży w gestii przewoźnika, a ustalana jest na podstawie miejsc, z których podejmowani są wszyscy pasażerowie oraz informacji z mobilnych aplikacji monitorujących natężenie ruchu. Może to różnicować trasy, a więc i czasy przejazdu na to samo lotnisko.
4. Zabronione jest rozpraszanie uwagi kierowcy w jakikolwiek sposób.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Przewoźnik zobowiązuje się do przybycia o ustalonej godzinie na ustalone podczas rezerwacji miejsce spotkania.
2. Czas odjazdu jest wyliczany na podstawie doświadczenia przewoźnika i sugerowany pasażerowi, który rezerwuje przejazd. Ostateczną decyzję o czasie wyjazdu podejmuje jednak pasażer rezerwujący.
3. W przypadku odbioru z lotniska (tj. transferu z lotniska pod adres), gdy samolot odbieranego pasażera jest znacznie opóźniony lub skierowany na inne lotnisko, kierowca ma prawo wrócić do bazy w Opolu bez tej osoby. W takiej sytuacji staramy się odebrać pasażera z opóźnionego samolotu w późniejszym terminie. W przypadku rezygnacji z przejazdu i powrotu na własną rękę, opłata za transfer nie podlega zwrotowi.
4. Przewoźnik nie odpowiada za spóźnienie się któregokolwiek z pasażerów na odlot w przypadku, gdy
a) pasażer rezerwujący spóźnił się więcej niż 15 minut na miejsce odjazdu
b) którykolwiek z innych pasażerów spowodował zatrzymanie pojazdu lub opóźnienie
c) wystąpiły czynniki, na które przewoźnik nie ma wpływu, tj. nieprzewidziane utrudnienia w ruchu (wypadek, kolizja, blokada drogi itd), nagłe zjawiska pogodowe, katastrofy
5. Przewoźnik może odmówić przewozu pasażerów, zarówno pasażera rezerwującego, jak również pozostałych przewożonych tym kursem osób, jeżeli spóźnią się oni na umówione miejsce więcej niż 15 minut (w przypadku pasażera rezerwującego) lub 10 minut (w przypadku pozostałych pasażerów odbieranych z innego miejsca niż pasażer rezerwujący), czym mogą spowodować spóźnienie się innych pasażerów. Zwrot kosztów rezerwacji w tym przypadku nie jest możliwy.
6. Przewoźnik nie odpowiada za zniszczenia bagażu, w przypadku źle zabezpieczonej zawartości.
7. Przewoźnik nie odpowiada za zniszczenie lub zmniejszenie wartości bagażu pasażerów, jeżeli nie powstały one bezpośrednio z jego winy, tj. z rażącego zaniedbania kierowcy lub obsługi.
8. Pasażerowie są bezwzględnie zobowiązani do stosowania się do poleceń kierowcy.

§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE

1. Pasażer rezerwujący ma prawo do odstąpienia od umowy przewozu do 14 dni przed planowaną datą wyjazdu. W takim przypadku zwrotowi podlega całkowita kwota rezerwacji.
2. Pasażerowie, którzy wykupili przejazd promocyjny, nie mają prawa do zwrotu biletu i ubiegania się o zwrot należności za rezerwację.
3. Aby złożyć wniosek o zwrot lub zgłosić reklamację, prosimy o e-mail pod adres info@aerobus.pl
4. Rozpatrywane będą wyłącznie reklamacje ze wszystkimi niezbędnymi danymi, do ich rozpoznania (dane osobowe reklamującego, data przewozu, numer transakcji, adres, telefon, adres e-mail itd).
5. Przewoźnik rozpatruje reklamacje w terminie do 30 dni od daty otrzymania.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, mają zastosowanie ogólne przepisy prawa w Polsce.
2. Administratorem danych osobowych jest aerobus.pl. Dane zbierane są wyłącznie w celu wykonania umowy przewozu. Zaznaczenie opcji „Chcę otrzymywać informacje o promocyjnych przejazdach i nowościach” jest dobrowolne, a zrezygnować z tej subskrypcji można pisząc do nas na adres info@aerobus.pl.